DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

  a) să participe la conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 • b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director, potrivit normelor interne de creditare;
 • c) să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de conferință;
 • d) să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferențiat, în fucnție de vechimea neîntreruptă în C.A.R. și a altor criterii aprobate de Consiliul director;
 • e) să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • f) să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de grație, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 • g) să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • h) să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 • i) să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia personală;
 • j) să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori și/sau giranți, conform legii;
 • k) să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afliată la UTCAR Regiunea Vest cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferinţei pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către consiliul director, convocarea se va face de Uniunea Teritorială sau Uniunea Naţională, după caz, pe baza informațiilor sau constatărilor certe, deținute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de consiliul director, ținându-se cont de vechimea ca membru C.A.R. a defunctului, respectându-se prevederile regulamentului special întocmit în acest scop.

Membrii au următoarele obligaţii:

 • a) să studieze în sediul C.A.R. și în sediile agențiilor, prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • b) să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului director;
 • c) să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 • d) să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • e) să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de conferinţă;
 • f) să achite ratele, dobânda şi comisioanele aferente împrumutului contractat, în condiţiile stabilite;
 • g) să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar şi a altor fonduri stabilite de conferinţă.