Extras din Statut

Art. 15 Drepturile membrilor

(1) Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 • - să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de adunarea generală;
 • - să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferențiat, în funcție de vechimea neîntreruptă în C.A.R. și a altor criterii aprobate de Consiliul director;
 • - să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • - să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de grație, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 • - să se adreseze organelor de conducere ale Asociației C.A.R. Regiunea Vest, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 • - să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia personală; să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori și/sau giranți, conform legii;
 • - să participe la sesiunile de educație financiară oferite membrilor de casa de ajutor reciproc.

În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de consiliul director, ținându-se cont de vechimea ca membru C.A.R. a defunctului, respectându-se prevederile regulamentului special întocmit în acest scop.

Art.16. Obligaţiile membrilor

Membrii au următoarele obligaţii:

 • - să studieze în sediul C.A.R. și în sediile sucursalelor, prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • - să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, hotărârile Adunării generale a membrilor şi deciziile Consiliului director;
 • - să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării generale;
 • - să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • - să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală;
 • - să achite ratele, dobânda şi orice alte costuri aferente împrumutului contractat, în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 • - să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar şi a altor fonduri stabilite de adunarea generală.